०४६-५२०१८६ |  dcsisarlahi@gmail.com | English

कर्मचारीहरु

सि.न. पद कर्मचारीको नाम थर
उधोग अधिकृत जितेन्द्र किशोर गुप्ता
सहायक स्तर पाचौ राम प्यारे महतो
खरिदर दिनेश कुमार घिमिरे
का.स. मदन कुमार खडका
का.स. राम प्रवेश राय

2018 Copyright @ CSIO, Sarlahi