०४६-५२०१८६ |  dcsisarlahi@gmail.com | English
image

जितेन्द्र किशोर गुप्ता

उद्योग अधिकृत

image

राम प्यारे महतो

9844225287

सुचना अधिकारी

image

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सर्लाही वेबसाईटमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ!!


कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नु अघि उद्यमीहरूले आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्न पर्ने हुन्छ। उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसायको आवश्यकता र प्रकृति हेरी कुन प्रकारमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।  नेपालमा स्वामित्वको आधारमा तीन प्रकारका व्यवसायहरू छन् , ती हुन्: एकल स्वामित्व, साझेदारी व्यवसाय र कम्पनी(पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी)।

यी व्यवसायहरुको दर्ता प्रक्रिया  र आवश्यक शुल्क तल विवरणहरु मा वर्णन गरिएको छ।

readmore..

एकल स्वामित्वमा एक व्यक्तिले पुरै व्यवसायको स्वामित्व गर्दछ। अरु भन्दा सस्तो र  सजिलै  नै संचालनमा हुन सकिने यस प्रकारको व्यवसायले  छुटै कर विवरण फाइल गर्नु पर्दैन, यस प्रकृतिको फर्ममा नाफा वा घाटा प्रबर्द्धकको व्यक्तिगत कर विवरणमा नै उल्लेख गर्न सकिन्छ  ।

एकल व्यवसायमा यस्ता  विशेषताहरू छन्:

  • व्यवसायको मालिक व्यवसायको सबै ऋणको लागि उत्तरदायी हुनेछ। यदि व्यवसायले आफ्नो आपूर्तिकर्ताहरूलाई ऋण चूक्ता गर्न सकेन भने मालिक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ।यसलाई असिमित दायित्व भनिन्छ |                                                                                  
  • एकल स्वामित्वसँग वित्तपोषणको लागि सीमित विकल्पहरू मात्र हुन्छ। प्राय:जसो, यस्तो व्यवसायमा कर्जा नै चालुपुंजीको मुख्य स्रोत हुन्छ किनभने व्यवसायी सँग बेच्नलाई धितोपत्र/ शेयर सदस्यता हुँदैन। यदि अरु कसैले व्यवसायमा पुंजी जम्मा गरिदिन्छ र व्यवसायको प्रबन्धनमा मद्धत गर्छ भने त्यसलाई साझेदारी व्यवसाय भनिन्छ। तसर्थ, पुंजी धेरै नचाहिने स-साना व्यवसायीहरुको लागि एकल स्वामित्व नै उत्तम हुन्छ।

प्राइभेट फर्मको दर्ता गर्नेप्रक्रिया निम्न बमोजिम  छन्।

प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन एन २०१४ को दफा  ३ अनुसार, एकल व्यवसायले वाणिज्य सम्बन्धित व्यवसायलाई वाणिज्य मा, स-साना उद्योग सम्बन्धित व्यवसायलाई घरेलु तथा साना उद्योग मा र अरु व्यवसायलाई उद्योग मा दर्ता गर्नुपर्दछ।

यस्तो व्यवसाय दर्ता गर्न चाहने व्यवसायीले सम्बन्धित मा  तोकिएको  कानुनी ढाँचामा आवेदनसहित निर्धारित शुल्क बुझाउनु पर्छ।

सो आवेदनमा निम्न बमोजिम  विवरणहरु उल्लेख हुनु पर्दछ :

  • प्राइभेट फर्मको नाम
  • फर्मको ठेगाना
  • फर्मको उदेश्य, कार्य र फर्मको व्यवसाय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने  सामान वा वस्तुको विवरण
  • व्यवसायीको नाम र ठेगाना, र व्यवसायीको आमा, बुबा, हजुरआमा र हजुरबुबाको नाम

प्राईभेट फर्मको रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ (१२ औं संशोधन) २०७६ अनुसार रजिष्ट्रेशन तथा नविकरणको निवेदन सहितको दस्तुर एँव अन्य दस्तुरको विवरण

सि.नँ. व्यवसाय लगानी पूँजी राजिष्ट्रेशन दस्तुर निवेदन दस्तुर नवीकरण दस्तुर रजिष्ट्रेशन मूल्यको १०% प्रतिलिपी नाम परिवर्तन रजिष्ट्रे‍शन मूल्यको ५०% नामसारी रजिष्ट्रेशन मूल्यको बराबर ठेगाना परिवर्तन
रु. १० लाखसम्म १०००/- १००/- १००/- ३००/- ५००/- १०००/- १००/-

रु. १० लाख भन्दा माथि

रु. ५० लाखसम्म

५०००/- १००/- ५००/- ३००/- २५००/- ५०००/- १००/-

रु. ५० लाख भन्दा माथि

रु. १ करोडसम्म

१००००/- १००/- १०००/- ३००/- ५०००/- १००००/- १००/-
रु. १ करोड भन्दा माथि ५० करोडसम्म ५००००/- १००/- ५०००/- ३००/- २५०००/- ५००००/- १००/-

नोट: 
() उपरोक्त अनुसारको मूल्यमा महिला, दलित समुदाय तथा विपन्न वर्गलाई ५०% वाणिज्य फर्ममा र ३५% उधोग फर्ममा छुट हुनेछ ।
() जुनसुकै समानको स्थानीय थोक व्यापार गर्दा जिल्ला सदरमुकाम र न.पा. मा रु. ६० लाख, सदरमुकाम बाहिर गा.पा.मा रु. ४० लाख न्युनतम पूँजी राख्नुपर्ने छ ।

२०७०/०४/०१ गते देखी लागु भएको रजिष्टेषण तथा नविकरण दस्तुर एँव अन्य दस्तुरको विवरण [पुरानो राजस्व]

सि.नँ. पुँजि सिमा राजिष्टे<षण दस्तुर निवेदन दस्तुर नवीकरण दस्तुर
१. रु. एक देखी एक लाख सम्म १०००।०० १००।०० ६००।००
२. रु. एक लाख भन्दा बढी तीन लाख सम्म ३०००।०० १००।०० १०००।००
३. रु. तिन लाख भद्दा बढी पाँच लाख सम्म ६०००।०० १००।०० १६००।००
४. रु. पाँच लाख भन्दा बढी वीस लाख सम्म १२०००।०० १००।०० ३०००।००
५. रु. विस लाख भन्दा ब९ढी एक करोड् सम्म २००००।०० १००।०० ५०००।००
६. रु. एक करोड् भन्दा बढी पाँच करोड सम्म ३००००।०० १००।०० ८०००।००
७. रु. पाँच करोड भन्दा बढी जति सुकै भएपनि ५००००।०० १००।०० १५०००।००

 

जानकारी

-नविकरण अवधी प्रत्येक २/२ वर्षको हुनेछ ।

– राजिष्ट्रेषण प्रमाण पत्रको पत्रिलिपी दस्तुर रु. ३००।०० लाग्ने छ।

-नविकरणका लागि म्याद नाघेको ३५ दिन सम्म जरिवाना नलाग्ने, ३ महिना सम्म दोब्बर दस्तुर र ३ महिनापछि एक वर्ष सम्म तेब्बर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ ।

-यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले -२०७०_ दुई वर्ष सम्म रु. २००००००।०० पुँजि सम्मका फर्मका लागि लाग्ने दस्तुरको तेब्बर र प्रति वर्षर रु. २५००।०० थप दस्तुर र रु. २००००००।०० भन्दा बढी पुँजिको हकमा लाग्ने दस्तुरको तेब्बर र प्रति वर्ष रु. ५०००।०० का दरले थप दस्तुर तिर्नु पर्छ ।

 

नोट :-१ वर्ष म्याद नाघेका फर्म/ उधाेहरुको नवीकरण २०७२/०४/०१ देखी नेपाल सरकारवाट रोक्का भएको जानकारी गराईन्छ । नवीकरण खुले पछि सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

2018 Copyright @ CSIO, Sarlahi